Algemene advertentievoorwaarden Trusted Media Publishers

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN TMP

Deze voorwaarden bestaan uit vier delen:

 

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden hebben de navolgende termen de volgende betekenis: Adverteerder: de natuurlijke of rechtspersoon die, hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van of volmacht aan een derde (zoals een Mediabureau), Advertentieruimte afneemt van TMP.

 

Advertentie: iedere (commerciële of promotionele) uiting die door Opdrachtgever voor publicatie in één of meer Media wordt aangeboden.

 

Advertentiecontract: een contract tussen de Opdrachtgever en TMP waarbij de Opdrachtgever de verplichting aangaat met ingang van de overeengekomen datum en voor de overeengekomen duur door middel van het plaatsen van één of meerdere Advertentieorders het overeengekomen minimale volume aan Advertentieruimte af te nemen.

 

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Advertentie benodigde materiaal.

 

Advertentieorder: een opdracht tot plaatsing van (een) Advertentie(s), al dan niet vallend binnen een Advertentiecontract.

 

Advertentieovereenkomst: een Advertentieorder of een Advertentiecontract, inclusief deze Voorwaarden.

 

Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Medium gangbare eenheden, die op grond van de Advertentieovereenkomst voor Advertenties van de Opdrachtgever beschikbaar is.

 

Advertorial: een Advertentie die qua vorm en inhoud lijkt op een redactionele uiting maar die afkomstig is van een Adverteerder.

 

Cookie: iedere cookie, pixel of andere soortgelijke technologie waarmee via een elektronisch communicatienetwerk informatie wordt opgeslagen in of toegang wordt verkregen tot informatie aanwezig in de randapparatuur van een (eind)gebruiker van het Medium.

 

Erkenninghouder: een Opdrachtgever aan wie door de Stichting ROTA (tijdelijke) erkenning is verleend.

 

Mediabureau: de natuurlijke of rechtspersoon die beroepshalve of bedrijfsmatig voor Adverteerders, hetzij op naam van de Adverteerder, hetzij op eigen naam, een Advertentieovereenkomst aangaat met TMP. Een reclamebureau kan tevens een Mediabureau in de zin van deze Voorwaarden zijn. Medium: het communicatiemedium dat door TMP wordt gebruikt voor overbrenging van de Advertentie aan het publiek.

 

Opdrachtgever: degene waarmee TMP een Advertentieovereenkomst aangaat.

 

Pluspropositie: een bijvoegsel bij een Advertentie of bij een Medium, zoals een insert.

 

Regelen: de Regelen voor het Advertentiewezen zoals laatstelijk vastgesteld door de Stichting ROTA. Sluitingstijd: het tijdstip en de datum zoals door TMP bepaald, waarop het Advertentiemateriaal uiterlijk bij TMP moet zijn aangeleverd.

 

TMP: Trusted Media Publishers BV.

 

Voorwaarden: de onderhavige algemene advertentievoorwaarden.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deel I van deze Voorwaarden is van toepassing op, en maakt integraal onderdeel uit, van alle Advertentieovereenkomsten die door of ten behoeve van de Media van TMP worden gesloten, tenzij deze Voorwaarden expliciet niet van toepassing worden verklaard dan wel andere voorwaarden van toepassing worden verklaard.
 2. Al naar gelang de aard van de Advertentie en/of de aard van het Medium zijn in aanvulling op deel I tevens deel II, III en/of IV van deze Voorwaarden van toepassing op de Advertentieovereenkomst. In geval van tegenstrijdigheden tussen één of meer van de toepasselijke onderdelen prevaleert het deel met het hoogste cijfer.
 3. In aanvulling op deze Voorwaarden zijn op alle Advertentieovereenkomsten tevens de Regelen van toepassing. Bij strijdigheid tussen en/of onduidelijkheid ten aanzien van de verhouding tussen enige bepaling uit deze Voorwaarden en een bepaling uit de Regelen prevaleert het bepaalde in deze Voorwaarden.
 4. Enige (algemene) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.
 5. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Voorwaarden en de Advertentieovereenkomst prevaleert het bepaalde in de Advertentieovereenkomst.

 

Artikel 3. Advertentieovereenkomsten algemeen

 1. De Advertentieovereenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door TMP aan de Opdrachtgever, dan wel door plaatsing van de Advertentie van de Opdrachtgever.
 2. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst. De Opdrachtgever die op eigen naam maar ten behoeve van een Adverteerder een Advertentieovereenkomst aangaat staat in voor nakoming van de Advertentieovereenkomst door de Adverteerder.
 3. Indien een Mediabureau een Advertentieovereenkomst afsluit in naam en voor rekening van een Adverteerder, dan dient het Mediabureau op verzoek van TMP aan te tonen dat hij bevoegd is om te handelen in naam en voor rekening van deze Adverteerder. Indien dit niet naar tevredenheid van TMP kan worden aangetoond wordt het Mediabureau geacht op eigen naam en voor eigen rekening als Opdrachtgever te hebben gehandeld.

 

Artikel 4. Advertentiecontracten

 1. Een Advertentiecontract is alleen van toepassing op Advertentieorders ten behoeve van de Adverteerder zelf dan wel, indien de Opdrachtgever een Mediabureau is, ten behoeve van de Adverteerder waarvoor het Advertentiecontract is aangegaan.
 2. Een Advertentiecontract eindigt automatisch nadat de volledige Advertentieruimte is benut dan wel de overeengekomen looptijd is verstreken. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk.

 

Artikel 5. Advertenties

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van de aangeboden Advertenties.
 2. Advertenties mogen geen uitingen bevatten die in strijd met de wet, overige regelgeving (waaronder de Nederlandse Reclame Code), de openbare orde of de goede zeden zijn, noch mag de inhoud daarvan inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden. De Opdrachtgever vrijwaart TMP zowel in als buiten rechte voor aanspraken van derden ter zake en alle daardoor of in verband daarmee door TMP geleden of te lijden schade.
 3. Advertenties die daarvoor in aanmerking komen moeten zijn voorzien van een geldig KOAG/KAG-stempel.
 4. TMP behoudt zich het recht voor de inhoud, vorm en het formaat van Advertenties naar eigen inzicht en naar redelijkheid te wijzigen zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of restitutie van (een gedeelte van) de met die Advertentie gemoeide prijs.
 5. TMP heeft het recht om een Advertentie(order) zonder opgave van redenen te weigeren, zonder ter zake op enigerlei wijze aansprakelijk te zijn jegens de Opdrachtgever. Het bepaalde in artikel 11.2 van de Regelen is niet van toepassing.
 6. TMP verleent de Opdrachtgever geen exclusiviteit, zoals ten aanzien van de in de Advertentie aangeboden producten of diensten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. TMP is vrij om naar eigen inzicht Advertenties van derden te accepteren en op een willekeurige plaats in hetzelfde Medium te plaatsen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 7. Door de Opdrachtgever aangegeven voorkeuren voor een specifieke plaats binnen het Medium kunnen slechts worden gehonoreerd op basis van beschikbaarheid en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever de voor de betreffende plaats gehanteerde toeslag voldoet.

 

Artikel 6. Advertentiemateriaal

 1. Het Advertentiemateriaal dient voor de Sluitingstijd en conform de door TMP bekendgemaakte (meest recente) specificaties te worden aangeleverd bij TMP. De Opdrachtgever draagt het risico van juiste en tijdige aflevering van het Advertentiemateriaal, ongeacht de wijze van verzending.
 2. TMP is gerechtigd om Advertentiemateriaal dat na de Sluitingstijd of niet conform de in dit artikel genoemde vereisten wordt aangeleverd niet te publiceren, dan wel de met publicatie daarvan gemoeide extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot betaling van een naar het oordeel van TMP redelijk bedrag, tot maximaal het volledige met de betreffende Advertentie(order) gemoeide bedrag. Het bepaalde in artikel 19 van de Regelen is niet van toepassing.
 3. TMP zal het ontvangen Advertentiemateriaal met zorg behandelen, maar is niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging, verlies of het op andere wijze onbruikbaar worden van het Advertentiemateriaal.
 4. De Opdrachtgever staat ervoor in dat digitaal aangeleverd Advertentiemateriaal veilig is en geen virussen, Trojaanse paarden, wormen of andere programma’s bevat, die op enige wijze schade kunnen toebrengen aan de computersystemen, computerprogramma’s of Media van TMP.
 5. TMP streeft er naar het aangeleverde Advertentiemateriaal zo goed mogelijk weer te geven in het Medium. TMP kan echter geen exacte reproductie garanderen en de Opdrachtgever dient rekening te houden met druk- en kleurafwijkingen.
 6. TMP staat niet in voor de kwaliteit van de weergave van een Advertentie in het Medium.
 7. TMP heeft het recht het Advertentiemateriaal na voltooiing van de Advertentieovereenkomst te vernietigen of (indien sprake is van digitaal materiaal) te wissen.
 8. Alle (intellectuele) eigendomsrechten op het door of namens TMP vervaardigd Advertentiemateriaal berusten bij TMP.
 9. Correcties worden door TMP geaccepteerd en uitgevoerd indien en voor zover dit naar de mening van TMP redelijkerwijs mogelijk is.

 

Artikel 7. Bijzondere bepalingen ten aanzien van Advertorials

 1. Advertorials worden pas door TMP geaccepteerd indien TMP akkoord is met de inhoud daarvan. De plaatsing van Advertorials mag te allen tijde en zonder opgave van redenen door TMP worden geweigerd, zonder dat TMP ter zake aansprakelijk kan worden gesteld door de Opdrachtgever.
 2. De lay-out en typografie van de Advertorial dienen voldoende af te wijken van het (blad)stramien en kop- en/of broodletter van het Medium, een en ander ter beoordeling van TMP.
 3. De afzender van de Advertorial dient duidelijk te worden vermeld.
 4. Door TMP (mede) geproduceerde Advertorials blijven eigendom van TMP. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het gebruikte Advertentiemateriaal zonder voorafgaande toestemming van TMP te hergebruiken voor andere media en/of andere activiteiten.

 

Artikel 8. Tarieven en betaling

 1. Het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag wordt bepaald aan de hand van de geldende tariefkaart en eventuele kortingen.
 2. Alle tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 3. Betaling van het in verband met een Advertentieovereenkomst verschuldigde bedrag dient te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij op de factuur een afwijkende betaaltermijn is vermeld. Erkenninghouders dienen het verschuldigde bedrag binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum te hebben voldaan.
 4. Aan Erkenninghouders kan een door TMP vast te stellen korting op het factuurbedrag worden verleend in geval van betaling van het volledige factuurbedrag binnen de door TMP aangegeven termijn.
 5. De in dit artikel genoemde termijnen gelden als fatale termijnen. Indien niet binnen de betreffende termijn het volledige verschuldigde bedrag is voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is hij vanaf de vervaldatum een rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend als de gehele maand. Bij niet tijdige betaling is TMP tevens gerechtigd aan de Opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.
 6. Alle ((buiten)gerechtelijke) kosten die gemoeid zijn met de incasso van het verschuldigde bedrag komen voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, vermeerderd met rente, worden gesteld.
 7. Klachten over een factuur dienen uiterlijk binnen drie weken na factuurdatum schriftelijk bij TMP te zijn ingediend bij gebreke waarvan de vordering vervalt. Indien de Opdrachtgever een gedeelte van de factuur betwist, is hij gehouden het niet betwiste gedeelte tijdig aan TMP te voldoen.
 8. De Adverteerder blijft naast de Opdrachtgever te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het uit hoofde van de Advertentieovereenkomst aan TMP verschuldigde bedrag.

 

Artikel 9. Tekortkoming, aansprakelijkheid, overmacht en faillissement

 1. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst is TMP gerechtigd om de uitvoering van de Advertentieovereenkomst voor de duur van de tekortkoming op te schorten.
 2. Indien de Opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling door TMP, binnen de door TMP gestelde termijn niet alsnog aan zijn verplichtingen voldoet is TMP gerechtigd om de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geval van overschrijding van een fatale termijn, zoals een betaaltermijn is de Opdrachtgever automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
 3. Opschorting of ontbinding door TMP ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot betaling van de volledige vergoeding uit hoofde van de Advertentieovereenkomst. Opschorting, ontbinding of andere beëindiging van de Advertentieovereenkomst laat voorts onverlet het recht van TMP op vergoeding door de Opdrachtgever van de door TMP als gevolg daarvan of in verband daarmee geleden schade.
 4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten respectievelijk schade, gemaakt respectievelijk geleden door TMP als gevolg van of in verband met de niet-nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de Advertentieovereenkomst. De door de Opdrachtgever te vergoeden kosten respectievelijk schade bestaat onder meer uit de door TMP geleden en te lijden directe en indirecte schade, alsmede de door TMP gemaakte kosten van juridische bijstand.
 5. De Opdrachtgever vrijwaart TMP zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken van derden in verband met de niet- of niettijdige nakoming van zijn verplichtingen jegens TMP, waaronder uitdrukkelijk begrepen aanspraken in verband met de (onrechtmatige) inhoud van een Advertentie.
 6. TMP kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor schade geleden door de Opdrachtgever indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TMP. Aansprakelijkheid van TMP voor indirecte schade (inclusief, maar niet beperkt tot gevolgschade, vertragingsschade en winstderving) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 7. Indien zich aan de zijde van TMP onvoorziene omstandigheden voordoen of sprake is van overmacht, heeft TMP het recht om zijn uitvoering van de Advertentieovereenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van TMP, de Advertentieovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. TMP is in een dergelijk geval niet gehouden tot vergoeding van enigerlei schade aan de Opdrachtgever

 

Artikel 10. Redactionele onafhankelijkheid en content van derden

 1. De redactie van het Medium waarin de Advertentie wordt geplaatst is volledig onafhankelijk in de beslissingen die zij neemt omtrent de inhoud van publicaties in het Medium. TMP is uit hoofde van de Advertentieovereenkomst dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele kosten of schade aan de zijde van de Opdrachtgever als gevolg van (de inhoud van) redactionele aandacht in de Media.
 2. Evenmin is TMP aansprakelijk voor eventuele schade aan de zijde van Opdrachtgever veroorzaakt door content die door derden in de Media wordt geplaatst of geüpload.

 

Artikel 11. Klachten

 1. De Opdrachtgever accepteert dat als gevolg van diverse oorzaken de weergave of reproductie van de Advertentie in de Media kan afwijken van het aangeleverde Advertentiemateriaal en/of eventuele drukproeven.
 2. Eventuele klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst, waaronder klachten ten aanzien van de wijze van reproduceren, de plaatsing of de kleurkwaliteit dienen, op straffe van verval van de betreffende vordering, binnen 14 dagen na (de eerste) verschijningsdatum van de Advertentie in het Medium schriftelijk bij TMP te zijn ingediend.
 3. Indien een klacht is gemeld conform dit artikel en de tekortkoming in de uitvoering van de Advertentieovereenkomst te wijten is aan TMP zal TMP, zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn, naar haar beste vermogen trachten om de Opdrachtgever een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden.
 4. Klachten over de uitvoering van een Advertentieovereenkomst ontslaan de Opdrachtgever niet van de nakoming van zijn verplichtingen, waaronder tijdige betaling van de overeengekomen vergoeding ter zake van de betreffende Advertentie.

 

Artikel 12. Afwijking en wijziging Voorwaarden

 1. Eventuele afwijkingen of aanvullingen op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk, vooraf en schriftelijk door TMP zijn bevestigd.
 2. TMP heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven treden de gewijzigde Voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd.

 

Artikel 13. Divers

 1. TMP kan bij de uitvoering van de Advertentieovereenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
 2. TMP is te allen tijde gerechtigd Advertentieovereenkomsten tussentijds geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien zij besluit de exploitatie van één of meer (onderdelen van de) Media waarop de Advertentieovereenkomst betrekking heeft te staken.
 3. In gevallen waarin deze Voorwaarden niet voorzien beslist TMP.

 

Artikel 14. Privacy

 1. TMP legt de gegevens van de Opdrachtgever vast voor de uitvoering van de Advertentieovereenkomst alsmede om de Opdrachtgever te kunnen informeren over de (overige) producten en diensten van TMP. Vastlegging geschiedt conform het van toepassing zijnde privacy statement
 2. TMP is de rechthebbende ten aanzien van de persoonsgegevens waar hij als gevolg van de uitvoering van de Advertentieovereenkomst de beschikking over krijgt, tenzij tussen TMP en de Opdrachtgever uitdrukkelijk afwijkende afspraken worden gemaakt over de verwerking van de betreffende persoonsgegevens.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de Advertentieovereenkomst en deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen die voortvloeien uit de Advertentieovereenkomst worden in de eerste instantie bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Amsterdam, 10 april 2017