Algemene voorwaarden TM Publishers

1 Algemeen

In deze voorwaarden wordt onder ‘TMP’ verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Trusted Media Publishers B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Trusted Media Publishers is een mediabedrijf in de meest ruime zin, produceert redactionele content in opdracht van derden ten behoeve van alle uitgeefplatformen en exploiteert (eigen) media. De opdrachtgever wordt in deze voorwaarden aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

 

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen TMP en Opdrachtgever, waarbij TMP als leverancier van diensten optreedt, alsmede op alle offertes. Indien van toepassing op een overeenkomst zijn ook de specifieke algemene advertentievoorwaarden van toepassing.

 

2.2 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

 

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na wederzijdse schriftelijke goedkeuring.

 

2.4 Onder ‘Overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen het opdrachtformulier, de overeenkomst, dan wel enig andere door TMP verstrekte schriftelijke overeenstemming als door Opdrachtgever ondertekend.

 

2.5 Door het aangaan van de Overeenkomst verklaart Opdrachtgever zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden.

 

3 Duur en Beëindiging

3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen de partijen onderling in de Overeenkomst een opzegtermijn voor de beëindiging van de Overeenkomst.

 

3.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door een der partijen tussentijds uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden bij een looptijd van minder dan een jaar en een opzegtermijn van drie maanden bij een looptijd langer dan een jaar.

 

3.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst blijft Opdrachtgever de overeengekomen bedragen verschuldigd gedurende de opzegtermijn.

 

3.4 Zowel TMP als Opdrachtgever is gerechtigd Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te (doen) beëindigen indien de andere partij:

(i) ernstig toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en de toerekenbaar tekortkomende partij niet binnen een daartoe gestelde termijn van dertig (30) dagen alsnog integraal aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan;

(ii) surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe heeft ingediend;

(iii) failliet is verklaard of dreigt te worden verklaard;

(iv) wordt ontbonden of onder curatele wordt gesteld; of

(v) zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd.

 

4 Honorarium en prijzen

De in offertes van TMP vermelde prijzen en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief BTW.

 

5 Aanvulling/wijziging Overeenkomst

5.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan TMP op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn.

De eventuele meerprijs daarvan brengt TMP aan Opdrachtgever in rekening.

 

5.2 Indien TMP voorziet dat de wederzijds goedgekeurde begroting/offerte wordt overschreden, stelt hij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

 

6. Betaling

6.1 Betaling van facturen dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betalingen dienen te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

 

6.2 In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het moment vanaf overschrijding van de betalingstermijn over het uitstaande factuurbedrag (vermeerderd met eventuele rente) een rente verschuldigd ad 1,5% per maand.

 

6.3 Alle door TMP in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor rechtsbijstand, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen ten minste 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief BTW en rente.

 

6.4 Klachten met betrekking tot facturen dienen uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur aan TMP te worden gericht.

 

7 Zekerheid

7.1 Indien er goede grond bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van TMP terstond genoegzame en in de door TMP gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is TMP gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

 

7.2 Indien Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in artikel 7.1 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar.

 

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Op alle teksten, beelden, tekeningen, video’s , schema’s, ontwerpen en andere bescheiden afkomstig van TMP, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, hieronder begrepen auteursrechten, bij TMP.

 

8.2 De in artikel 8.1 vermelde bescheiden of hun inhoud mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TMP geheel noch gedeeltelijk in welke vorm ook door Opdrachtgever openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd of anderszins gebruikt.

 

8.3 Opdrachtgever verkrijgt van TMP een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van (auteursrechtelijke) beschermde werken, die door TMP in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het (auteursrechtelijk) beschermde werk. De persoonlijkheidsrechten blijven steeds bij TMP.

 

8.4 De hiervoor bedoelde licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door Opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van Opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met Opdrachtgever te vereenzelvigen zijn.

 

8.5 Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van TMP. Voor zover TMP daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door derden ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.

 

8.6 Bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge artikelen 8.1 en 8.2 is Opdrachtgever voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (vijftigduizend euro) aan TMP verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van TMP waaronder begrepen maar niet beperkt tot nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

 

 9 Strijdige belangen

Opdrachtgever realiseert zich dat TMP van opdrachten van concurrenten van Opdrachtgever kan krijgen. Opdrachtgever staat TMP toe deze opdrachten te accepteren, waarbij TMP verklaart in dergelijke gevallen immer maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Opdrachtgever waarborgen.

 

10 Gebruik naam Opdrachtgever

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het TMP toegestaan de naam, het logo van Opdrachtgever en/of de inhoud van de opdracht als opgenomen in de Overeenkomst te gebruiken voor marketingdoeleinden van TMP.

 

11 Geheimhouding

TMP verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat door Opdrachtgever uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid of waarvan TMP redelijkerwijs geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, vertrouwelijk te behandelen. Alleen met toestemming van Opdrachtgever, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting of een verzoek daartoe door de autoriteiten mag TMP die geheimhouding doorbreken.

 

12 Personeel

12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die in opdracht van TMP diensten verrichten voor opdrachtgever in dienst te nemen tijdens de duur van de Overeenkomst en de daaropvolgende periode van één jaar.

 

12.2 Voor elke inbreuk op het voorgaande lid is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000 (vijfduizend euro) aan TMP verschuldigd, alsmede € 500 (vijfhonderd euro) voor elke dag dat Opdrachtgever in zijn inbreuk blijft volharden, onverminderd het recht van TMP de werkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

 

13. Aansprakelijkheid

13.1 TMP is slechts aansprakelijk voor directe schade die aan zijn opzet of grove schuld is te wijten en op die grond aan hem toe te rekenen. TMP is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

 

13.2 TMP is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gedragingen van derden, waarvan TMP bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt en is steeds gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te aanvaarden. TMP zal al hetgeen doen, respectievelijk Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

 

13.3 TMP is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

 

13.4 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten, niet zijnde advisering, gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van TMP ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is TMP nimmer verplicht.

 

13.5 De aansprakelijkheid van TMP is beperkt tot het bedrag van het overeengekomen bedragen/honorarium in de Overeenkomst over een periode van maximaal 6 maanden, verminderd met out-of-pocket kosten.

 

13.6 Opdrachtgever vrijwaart TMP tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke juistheid van de in opdracht van Opdrachtgever conform de Overeenkomst vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan TMP zijn voorgelegd.

 

14 Verantwoordelijkheid

14.1 De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de Overeenkomst berust bij Opdrachtgever.

 

14.2 Indien TMP in rechte wordt betrokken heeft hij het recht zelfstandig – eventueel naast Opdrachtgever – verweer te voeren. De kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.

 

15 Overmacht

15.1 Indien aan de zijde van TMP sprake is van overmacht, heeft TMP het recht om uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang deze situatie voortduurt dan wel, naar keuze van TMP de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te ontbinden.

 

15.2 Indien de overmacht situatie aan de zijde van TMP langer dan twee maanden voortduurt, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

15.3 In geval van overmacht is TMP niet gehouden tot vergoeding van enigerlei kosten of schade aan Opdrachtgever.

 

16. Privacy

Bij het sluiten van de Overeenkomst verwerkt en verzamelt TMP persoonsgegevens in opdracht van Opdrachtgever. De gegevens worden gebruikt voor administratieve en commerciële doeleinden. Al het gebruik van de verzamelde gegevens geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. In de privacyverklaring van TMP is vastgelegd hoe TMP met de gegevens omgaat.

 

17.Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen TMP en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

17.2 Voor alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of offerte waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitende de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

 

Trusted Media Publishers BV
Amsterdam

 

KvK-nummer 66959713