Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
In deze voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtnemer’ verstaan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paradijs Emmer Trusted Media B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Trusted Media is een mediabedrijf in de meest ruime zin, adviseert opdrachtgevers over de inrichting van hun media, verricht diensten, initieert en exploiteert media. De opdrachtgever wordt in deze voorwaarden aangeduid als ‘Opdrachtgever’.

2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever, waarbij Opdrachtnemer als leverancier van diensten optreedt, alsmede op alle offertes.

2.2 De door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken na wederzijdse schriftelijke goedkeuring.

2.4 Onder ‘Overeenkomst’ wordt in deze algemene voorwaarden begrepen het opdrachtformulier, de overeenkomst, dan wel enig andere door Opdrachtnemer verstrekte schriftelijke overeenstemming als door Opdrachtgever ondertekend.

3 Duur en Beëindiging

3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij een bepaalde looptijd wordt overeengekomen. Bij een Overeenkomst voor onbepaalde tijd regelen de partijen onderling in de Overeenkomst een opzegtermijn voor de beëindiging van de Overeenkomst.

3.2 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan door een der partijen tussentijds uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden bij een looptijd van minder dan een jaar en een opzegtermijn van drie maanden bij een looptijd langer dan een jaar.

3.3 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst blijft Opdrachtgever het overeengekomen maandelijks honorarium verschuldigd gedurende de opzegtermijn. Indien geen vast maandelijks honorarium is overeengekomen, bedraagt het maandelijks honorarium het gemiddelde gedeclareerde honorarium over de aan de opzegtermijn voorafgaande twaalf maanden (of zoveel korter als de Overeenkomst heeft geduurd).

3.4 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever is gerechtigd Overeenkomsten met onmiddellijke ingang te (doen) beëindigen indien de andere partij:

(i) ernstig toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn/haar verplichtingen en de toerekenbaar tekortkomende partij niet binnen een daartoe gestelde termijn van dertig (30) dagen alsnog integraal aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan;

(ii) surséance van betaling is verleend of een verzoek daartoe heeft ingediend;

(iii) failliet is verklaard of dreigt te worden verklaard;

(iv) wordt ontbonden of onder curatele wordt gesteld; of

(v) zijn/haar bedrijf wordt stilgelegd.

4 Honorarium en prijzen

4.1 De in offertes van Opdrachtnemer vermelde prijzen en honoraria zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, exclusief BTW.

4.3 Opdrachtnemer stelt op verzoek van Opdrachtgever een adequate uren- en kostenverantwoording beschikbaar. Deze verplichting vervalt indien de Overeenkomst een vast honorarium bevat.

5 Aanvulling/wijziging Overeenkomst

5.1 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever wijzigingen of aanvullingen op de Overeenkomst uitvoeren, mits deze redelijkerwijze uitvoerbaar zijn.

De eventuele meerprijs daarvan brengt Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening.

5.2 Indien Opdrachtnemer voorziet dat de wederzijds goedgekeurde begroting wordt overschreden, stelt hij Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte.

6. Betaling

6.1 Betaling van facturen dient binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden. Betalingen dienen te geschieden effectief in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.

6.2 In geval van niet-tijdige betaling is Opdrachtgever vanaf het moment vanaf overschrijding van de betalingstermijn over het uitstaande factuurbedrag (vermeerderd met eventuele rente) een rente verschuldigd ad 1,5% per maand.

6.3 Alle door Opdrachtnemer in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten voor rechtsbijstand, komen voor rekening van Opdrachtgever. Deze incassokosten bedragen ten minste 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief BTW en rente.

6.4 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door haar verschuldigde incassokosten en wordt daarna in mindering gebracht op de door haar verschuldigde renten en daarna op de langst-openstaande vorderingen, ongeacht andersluidende aanwijzing van Opdrachtgever.

6.5 Opdrachtgever kan slechts bezwaar maken tegen de factuur binnen de betalingstermijn.

7 Zekerheid

7.1 Indien er goede grond bestaat dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt of zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht op eerste verzoek van Opdrachtnemer terstond genoegzame en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm zekerheid te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang Opdrachtgever daaraan niet heeft voldaan, is Opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

7.2 Indien Opdrachtgever aan een verzoek als bedoeld in artikel 7.1 niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden alle verplichtingen van Opdrachtgever direct opeisbaar.

8 Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Op alle tekeningen, schema’s, ontwerpen en andere bescheiden afkomstig van Opdrachtnemer, rusten alle intellectuele eigendomsrechten, hieronder begrepen auteursrechten, op Opdrachtnemer.

8.2 De in artikel 8.1 vermelde bescheiden of hun inhoud mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geheel noch gedeeltelijk in welke vorm ook door Opdrachtgever openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd of anderszins gebruikt.

8.3 Opdrachtgever verkrijgt van Opdrachtnemer een in omvang en tijdsduur onbeperkte licentie voor het gebruik van (auteursrechtelijke) beschermde werken, die door Opdrachtnemer in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever worden gemaakt, met dien verstande dat de licentie slechts geldt zodra en zolang Opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het (auteursrechtelijk) beschermde werk. De persoonlijkheidsrechten blijven steeds bij Opdrachtnemer.

8.4 De hiervoor bedoelde licentie geldt echter uitsluitend voor gebruik van het desbetreffende werk door Opdrachtgever zelf of door personen of instellingen die de werkzaamheden van Opdrachtgever in dier voege overnemen of voortzetten, dat zij in zoverre met Opdrachtgever te vereenzelvigen zijn.

8.5 Gebruik door derden is derhalve niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer. Voor zover Opdrachtnemer daartoe de bevoegdheid bezit, wordt onder de hierboven nader aangeduide voorwaarden tevens licentie verleend ten aanzien van werken, in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door derden ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt.

8.6 Bij niet-nakoming van een verplichting ingevolge artikelen 8.1 en 8.2 is Opdrachtgever voor iedere overtreding een onmiddellijk opeisbare boete van € 50.000 (vijftigduizend euro) aan Opdrachtnemer verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Opdrachtnemer waaronder begrepen maar niet beperkt tot nakoming, ontbinding en schadevergoeding.

9 Strijdige belangen

Opdrachtgever realiseert zich dat Opdrachtnemer van opdrachten van concurrenten van Opdrachtgever kan krijgen. Opdrachtgever staat Opdrachtnemer toe deze opdrachten te accepteren, waarbij Opdrachtnemer verklaart in dergelijke gevallen immer maatregelen te treffen die de vertrouwelijkheid en positie van Opdrachtgever waarborgen.

10 Gebruik naam Opdrachtgever

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het Opdrachtnemer toegestaan de naam, het logo van Opdrachtgever en/of de inhoud van de opdracht als opgenomen in de Overeenkomst te gebruiken voor marketingdoeleinden van Opdrachtnemer.

11 Geheimhouding

Opdrachtnemer verplicht zich al hetgeen het bureau bij de uitoefening van zijn werkzaamheden ter kennis komt en dat door Opdrachtgever uitdrukkelijk als vertrouwelijk is aangeduid of waarvan Opdrachtnemer redelijkerwijs geacht kan worden het vertrouwelijke karakter te onderkennen, vertrouwelijk te behandelen. Alleen met toestemming van Opdrachtgever, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst of op grond van een wettelijke verplichting of een verzoek daartoe door de autoriteiten mag Opdrachtnemer die geheimhouding doorbreken.

12 Personeel

12.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om medewerkers die in opdracht van Opdrachtnemer diensten verrichten voor opdrachtgever in dienst te nemen tijdens de duur van de Overeenkomst en de daaropvolgende periode van één jaar.

12.2 Voor elke inbreuk op het voorgaande lid is Opdrachtgever een direct opeisbare boete van € 5.000 (vijfduizend euro) aan Opdrachtnemer verschuldigd, alsmede € 500 (vijfhonderd euro) voor elke dag dat Opdrachtgever in zijn inbreuk blijft volharden, onverminderd het recht van Opdrachtnemer de werkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade die aan zijn opzet of grove schuld is te wijten en op die grond aan hem toe te rekenen. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade.

13.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit gedragingen van derden, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik maakt en is steeds gerechtigd aansprakelijkheidsbeperkingen van die derden te aanvaarden. Opdrachtnemer zal al hetgeen doen, respectievelijk Opdrachtgever alle medewerking verlenen die van hem gevergd kan worden in voorkomend geval een zo hoog mogelijke schadevergoeding van de betrokken derde te verkrijgen.

13.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging, verlies en vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die hem voor, door of namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.

13.4 Indien een bezwaar omtrent geleverde zaken en/of diensten, niet zijnde advisering, gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van Opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is Opdrachtnemer nimmer verplicht.

13.5 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van het overeengekomen honorarium in de Overeenkomst over een periode van maximaal 6 maanden, verminderd met out-of-pocket kosten.

13.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle schade-aanspraken van derden ter zake van de juistheid en de feitelijke juistheid van de in opdracht van Opdrachtgever conform de Overeenkomst vervaardigde communicatie-uitingen en andere materialen, die aan Opdrachtnemer zijn voorgelegd.

14 Verantwoordelijkheid

14.1 De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van communicatieve uitingen in het kader van de Overeenkomst berust bij Opdrachtgever.

14.2 Indien Opdrachtnemer in rechte wordt betrokken heeft hij het recht zelfstandig – eventueel naast Opdrachtgever – verweer te voeren. De kosten hiervan komen voor rekening van Opdrachtgever.

15. Vertalingen

Indien van deze voorwaarden vertalingen in omloop worden gebracht zal bij geschillen de Nederlandse tekst bindend zijn.

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Voor alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of offerte waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitende de rechtbank in Amsterdam bevoegd.

Paradijs & Emmer Trusted Media BV
Amsterdam

KvK-nummer 64945553